Obuwie w idealnym stanie, błyskawiczna przesyłka. Polecam ten sklep!!!

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca Anna Zwierzyk (wpis do ewidencji działalności gospodarczej 5986/2001) Andrzej Zwierzyk (5987/2001) 56-400 Oleśnica, plac Zwycięstwa 2 prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sport Styl Anna w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawiera umowy sprzedaży z Kupującymi (Klientami), to jest osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych. Sport Styl Anna posiada Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 911-16-33-670 oraz numer REGON 931146042. Sport Styl Anna jest właścicielem serwisu CenterSport.pl Internetowy Salon Mody Sportowej zwanego dalej sprzedawcą.

2. Dla skutecznego zawarcia umowy sprzedaży konieczne jest dokonanie przez Kupującego wcześniejszej rejestracji przez formularz na stronie www.centersport.pl bądź w trakcie zawierania umowy sprzedaży (wówczas Kupujący jest proszony przez system o podanie danych). Kupujący, który jest już zarejestrowany w zbiorze danych Sprzedawcy, celem zawarcia umowy sprzedaży musi dokonać poprawnego zalogowania się.

3.   Dokonanie rejestracji oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych rejestrującego się podmiotu w trybie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z 2002 r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) w celach wskazanych w § 1 ust. 5 niniejszego regulaminu a także zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba zarejestrowana ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, jak również kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osób dokonujących rejestracji, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia umów zawieranych między stronami (art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

5. Dane podawane przez Kupującego w trakcie rejestracji wykorzystywane są jedynie do czynności związanych z wykonywaniem umowy, w tym celów księgowych oraz do kontaktowania się z Kupującym celem wykonania umowy sprzedaży. 

6. Zamówienia związane z zawarciem umów sprzedaży mogą być składane 24 godziny na dobę, przez cały rok.

7. W przypadku zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy do godziny 14.00 sprzedany towar wysyłany jest do Kupującego w dniu zaksięgowania. Jeżeli dniem zaksięgowania jest dzień wolny od pracy, towar zostanie wysłany Kupującemu w pierwszym dniu roboczym po dokonaniu zaksięgowania. Jeżeli wpłata na koncie Sprzedawcy zaksięgowana jest po godzinie 14.00, sprzedany towar wysyłany jest Kupującemu w następnym dniu roboczym.

Szczegółowe informacje dotyczące wymiany produktu.

 

5. Odstąpienie od umowy

1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.Nr 2014 poz. 827) w zw. z art. 27 ustawy, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 cytowanej ustawy, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

1a. Na podstawie z art. 33 ustawy o prawach konsumenta jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Kupującego o konieczności poniesienia tych kosztów.

2. Celem odstąpienie od umowy w trybie 5 ust. 1 regulaminu, Kupujący wypełnia formularz umieszczony na stronie Sprzedawcy i przesyła na adres sprzedawcy go wraz z towarem i potwierdzeniem zakupu (np.faktura lub paragon).

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (bez uszkodzeń towaru bądź śladów użytkowania), chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek nadawanych na koszt Sprzedawcy ani przesyłek pobraniowych.

4. Wartość zamówienia zostanie zwrócona Kupującemu na podany przez niego w formularzu rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

pobierz druk oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

6. Gwarancja

1.Do każdego towaru dołączona jest informacja producenta o przeznaczeniu i sposobie konserwacji produktu.

2.Wszystkie sprzedane towary podlegają 24 miesięcznej gwarancji.

2. Celem dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji potrzebne jest okazanie potwierdzenia dokonania zamówienia (np. paragon czy faktura).

4. Reklamowany towar powinien być czysty, suchy i wywietrzony.

5. Reklamacja podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od otrzymania reklamowanego towaru przez Sprzedawcę.

6. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z wady fizycznej polegającej na niezgodności towaru z umową w rozumieniu art. 5561 Kodeksu cywilnego.

pobierz druk zgłoszenia reklamacyjnego

 

8. Polityka prywatności

1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych (Administrator) i przetwarza dane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) a także zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Akceptacja Regulaminu i założenie Konta w Sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Administratora.

3. Dane osobowe Klienta gromadzone przez Administratora obejmują w szczególności imię, nazwisko, adresy, adresy poczty elektronicznej, oraz numery telefonów.

4. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w celu realizacji świadczenia usług w ramach Sklepu oraz w zakresie niezbędnym do ich prawidłowej realizacji, w szczególności:

a) w celu realizacji umowy i składanych zamówień,

b) w celu rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy,

c) w celu przekazywania informacji o produktach, ofercie i promocjach za posrednictwem cyklicznie wysłanych wiadomości elektronicznych newslettera, o ile Klient wyraził na to zgodę subskrybując otrzymywanie newslettera.

5. Klient ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane przez zarejestrowanego Klienta mogą być przez niego samodzielnie zmieniane po zalogowaniu w Sklepie. Klient, w tym Klient nie posiadający zarejestrowanego konta, ma także prawo do całkowitego usunięcia wszelkich zgromadzonych danych osobowych poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: sklep@centersport.pl z adresu poczty elektronicznej zarejestrowanego w Sklepie. Rezygnacja z otrzymywania newslettera może być dokonana przez Klienta poprzez klikniecie linku dezaktywującego znajdującego się w otrzymywanych za pośrednictwem newslettera wiadomościach elektronicznych.

6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz brak podania danych uniemożliwi realizację zamówienia.

8. Administrator może udostępniać dane osobowe Klientów podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

8. Postanowienie końcowe

1. Wszelkie spory związane z zawartymi umowami sprzedaży będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

2. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie prawa i obowiązki stron określają ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.Nr 2014 poz. 827).

 

4f
adidas
converse
nike
Nowy outhorn
reebok
spokey